Avís Legal

Quan una persona es registra a la web www.MOSQUITERASJULIAN.com, les seves dades personals van a forma part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l'empresa Multiservicios Julián SL, sóta la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com tasques d'informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d'activitats promocionals i publicitàries tan dels productes, serveis o activitats relacionades amb la empresa.

Multiservicios Julián S.L. no cedirà aquestes dades personals a tercers sense consentiment previ.

L'usuari presta el seu consentiment per a què Multiservicios Julián S.L. pugui fer ús de les seves dades de navegació per internet a fi i efecte de remetre-li a la seva adreça email, informació i publicitat.

Multiservicios Julián S.L. informa a l'Usuari sobre la posibilitat que l'assisteix d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancelació de les dades personals recollides per Multiservicios Julián S.L. de conformitat amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa de desenvolupament. Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancelació podran ser exercits per l'Usuari, i en el seu cas qui el representi, mitjançant sol·licitut escrita i firmada. Aquesta sol·licitut haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional de Identitat o Passaport, i petició en què es concreti la sol·licitut. En el cas de representació, s'haurà de provar la mateixa mitjançant document fefaent.

En tot cas, i en compliment de l'establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment exprés per a què Multiservicios Julián S.L. pugui fer ús de les seves dades a fi i efecte de remetre-li informació i publicitat a través de l'email.

Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via email podrá comunicar-ho, enviant un email a info@mosquiterasjulian.com

Multiservicios Julián S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert per la normativa vigent en cada moment.

Multiservicios Julián S.L. informa de què no realitza comprobacions sobre la veracitat de les dades, pel que s'atendrà, en cada cas, a les dades introduides per l'Usuari, siguin veraces o no.

Mosquiterasjulian no pretén de cap manera estar associat amb i o representar a qualsevol de les empreses o marques registrades mencionades en aquesta web.

Totes les companyies i noms de productes referenciats són marques comercials, marques registrades o de propietat intel·lectual dels seus respectius titulars.