Condicions Generals de Venda

El present document estableix les normes i condicions generals d’ús del portal web www.mosquiterasjulian.com i la botiga virtual, que posa a disposició dels usuaris d’Internet, l’empresa Multiservicios Julián SL. En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i del Comerç, a continuació es detallen les següents dades:

Condicions d’utilització

La utilització del lloc web www.mosquiterasjulian.com suposa l’acceptació plena per l’usuari de les presents Condicions d’Ús. L’usuari es compromet a fer un us adequat dels continguts i dels serveis que Multiservicios Julián S.L. ofereix a través de la seva pàgina web. Queda totalment prohibit: Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe y a l’ordre públic. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.mosquiterasjulian.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. 

En alguns casos (com per exemple la realització de comandes) es requereix el registre d’ usuaris si no es fa la comanda com a convidat. En el procés de l’esmentat registre i a l’hora de modificar les dades personals, l’usuari es responsabilitza d’aportar dades veraces i lícites. Com a conseqüència del registre, a l’usuari se’l proporcionarà una clau d’accés de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

Impostos

Els preus mostrats són amb IVA.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts i informacions (imatges, textos, codi font, bases de dades i altres elements) als que l’usuari pot accedir a través de www.mosquiterasjulian.com, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual e industrial de la pròpia www.mosquiterasjulian.com. L’accés als esmentats continguts a través de les pàgines de www.mosquiterasjulian.com no otorga als usuaris els drets de la seva reproducció total o parcial, distribució, explotació, alteració, modificació o comunicació pública.

Garanties i Responsabilitat

Multiservicios Julián S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar. A títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

En el cas que a les pàgines de www.mosquiterasjulian.com se disposessin enllaços cap a altres llocs d’Internet, Multiservicios Julián SL no exercirà cap tipus de control sobre els llocs i continguts esmentats.

En ningún caso Multiservicios Julián S.L asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Las garanties són les següents:

- Mosquiteres: 5 anys pel mecanisme enrotllable (no inclou la tela). Se subministraria un calaix nou.

- Alacantines PVC y fusta: 2 anys en pintura y agafador. Queden fora de garantia els danys causats per temporal meteorològic (s’aconsella deixar les alacantines ben tancades en cas de mal temps).

- Aixetes: 2 anys en la substitució de peces (adjuntar foto).

- Mampara: 5 anys en substitució de peces trencades (adjuntar foto).

En cap cas entraran en garantia productes que mostrin signes d’un mal ús o de falta de manteniment per part del client.

Devolucions

El client disposa d’un plaç de 15 dies hàbils per a la devolució de l’article, sempre i quan l’article ens arribi en perfecte estat i en el seu empaquetatge original. Els ports de la devolució seran a càrrec del client. Multiservicios Julián S.L procedirà a la devolució de l’import de la comanda al número de compte bancari que el client indiqui.

Dret d’Exclusió

Multiservicios Julián S.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts, sense necessitat de previ avís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Duració y Modificació

Multiservicios Julián S.L es reserva el dret, i sense previ avís, a efectuar les modificacions que estimi oportuns a la seva web. De la mateixa manera, l’usuari accepta que Multiservicios Julián S.L es reservi el dret de modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d’Ús.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

Multiservicios Julián S.L es regirà per la normativa espanyola vigent. I qualsevol controvèrsia que se’n pogués derivar se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Figueres (Girona).